Announcements

 • Parents of Preschool Age Children: Sign up for READY! For Kindergarten Class to learn how to prepare your child for Kindergarten. Classes start soon at several locations. Some sessions are available in Spanish, and child care is available. To register call 253-373-7600 or print a mailable registration at:

  http://www.kent.k12.wa.us/cms/lib/WA01001454/Centricity/Domain/50/READY_ForKindergarten.pdf 
   
  November 27 & 28 - NO SCHOOL: Thanksgiving Holiday
  December 3 - Late Start 11:30 a.m. (not 9:30 a.m., NO breakfast served)
  December 6 - PTO Holiday Breakfast 9:00 - 11:00 a.m.
  December 8,9,10 - Canned Food Drive Donations Accepted
  December 9 - PTO Parent Volunteer Meeting 7:00 p.m.
  December 12 - PTO Family Movie Night, "Monsters University" FREE, 6:30 p.m.
  December 17 - Band & Orchestra Concert Assembly 10:00 a.m.
  December 19 - Student Assembly "Be Respectful and Kind" 2:30 p.m.
  December 22 - January 2 - NO SCHOOL: Winter Break
  January 13 - PTO Parent Volunteer Meeting 7:00 p.m.
  January 14 - Late Start 11:30 a.m. (not 9:30 a.m., NO breakfast served)
  January 16 - Student Assembly, Martin Luther King, Jr., 10:00 a.m.
   
  27 y 28 de noviembre - NO HAY CLASES: Acción de Gracias
  03 de diciembre - 11:30 am inicio tardío (no las 9:30 am, no había desayuno servido)
  06 de diciembre - PTO Holiday Desayuno 9:00-11 a.m.
  Diciembre 8,9,10 - Las donaciones de comida enlatada Aceptadas
  09 de diciembre - Encuentro de Voluntarios del PTO Padres 19:00
  12 de diciembre - PTO Noche de Película Familiar, "Monsters Universidad" GRATIS, 6:30 pm
  17 de diciembre - Banda y Orquesta Asamblea Concierto 10 a.m.
  19 de diciembre - Asamblea de Estudiantes "Sé respetuoso y amable" 14:30
  Diciembre 22 a enero 2 - NO HAY CLASES: Vacaciones de Invierno
  13 de enero - Reunión de Padres Voluntarios PTO 19:00
  14 de enero - 11:30 am inicio tardío (no las 9:30 am, no había desayuno servido)
  16 de enero - Asamblea de Estudiantes, Martin Luther King, Jr., de 10:00 am
   
  27 & 28 ноября - НЕТ ШКОЛА: День благодарения отдыха
  3 декабря - поздний старт 11:30 утра (не 9:30 утра, завтрак не подается)
  6 декабря - ВОМ Праздник Завтрак 9:00 - 11:00 утра
  Декабрь 8,9,10 - Пожертвования Консервы Drive Принято
  9 декабря - ВОМ родительский Волонтер Встреча 7:00 вечера
  12 декабря - ВОМ Семья Фильм Ночь, "Университет монстров" бесплатно, 6:30 вечера
  17 декабря - Группа & Оркестр Концерт Ассамблея 10:00 утра
  19 декабря - Студенческий Ассамблея "Будьте почтительны и Вид" 2:30 вечера
  22 декабря - 2 января - НЕТ ШКОЛА: Зимние каникулы
  13 января - ВОМ родительский Волонтер Встреча 7:00 вечера
  14 января - поздний старт 11:30 утра (не 9:30 утра, завтрак не подается)
  16 января - Студент Ассамблея, Мартин Лютер Кинг-младший, 10:00 утра
   
  27 tháng 11 & 28 - NO TRƯỜNG: Lễ Tạ Ơn khách sạn Holiday
  Ngày 03 tháng 12 - Late Bắt đầu 11:30 (không 09:30, NO bữa ăn sáng phục vụ)
  06 tháng 12 - PTO khách sạn Holiday Breakfast 9:00-11:00
  Tháng mười hai tháng 8,9,10 - Đóng góp thực phẩm đóng hộp ổ chấp nhận
  09 tháng 12 - Họp PTO Chánh tình nguyện 19:00
  Ngày 12 tháng 12 - PTO gia đình Movie Night, "Đại học Quái vật" miễn phí, 06:30
  Ngày 17 tháng 12 - Band & Orchestra Concert hội 10:00
  19 tháng 12 - Sinh viên Đại hội đồng "Hãy tôn trọng và Kind" 14:30
  22 Tháng Mười Hai - 2 tháng một - NO TRƯỜNG: Winter break
  Ngày 13 tháng 1 - Hội nghị tình nguyện PTO Chánh 19:00
  14 tháng 1 - Late Bắt đầu 11:30 (không 09:30, NO bữa ăn sáng phục vụ)
  16 tháng 1 - Student hội, Martin Luther King, Jr., 10:00
   
  11月27日及28日 - 没有学校:感恩节
  12月3日 - 起步较晚上午11:30(不是上午9:30,无早餐)
  12月6日 - PTO假日早餐9:00 - 上午11:00
  8,9,10月 - 罐头食品驱动器接受捐赠
  12月9日 - PTO家长义工会议下午7:00
  12月12日 - PTO家庭电影之夜,“怪兽大学”FREE下午6:30
  12月17日 - 乐队和乐团音乐会大会上午10:00
  12月19日 - 学生大会“要尊重和善意”下午2:30
  12月22日至一月2日 - 没有学校:寒假
  1月13日 - PTO家长义工会议下午7:00
  1月14日 - 起步较晚上午11:30(不是上午9:30,无早餐)
  1月16日 - 学生大会上,马丁·路德·金,上午10:00
   
  Nobyembre 27 at 28 - HINDI SA PAARALAN: Thanksgiving Holiday
  Disyembre 3 - Late Magsimula 11:30 (hindi 09:30, Hinahain ang almusal HINDI)
  Disyembre 6 - PTO Holiday Almusal 9:00-11:00
  Disyembre 8,9,10 - Tinanggap Canned Pagkain Drive Donasyon
  Disyembre 9 - PTO Magulang Volunteer Meeting 19:00
  Disyembre 12 - PTO Family Movie Night, "halimaw University" LIBRE, 06:30
  Disyembre 17 - Band & Orchestra Concert Asembleya 10:00
  Disyembre 19 - Mag-aaral Assembly "Maging Magalang at Uri" 14:30
  Disyembre 22-Enero 2 - HINDI SA PAARALAN: Winter Break
  Enero 13 - PTO Magulang Volunteer Meeting 19:00
  Enero 14 - Late Magsimula 11:30 (hindi 09:30, Hinahain ang almusal HINDI)
  Enero 16 - Mag-aaral Asembleya, Martin Luther King, Jr., 10:00
   
  ເດືອນພະຈິກ 27 & 28 - ໂຮງຮຽນບໍ່ພັກຜ່ອນ Thanksgiving
  ເດືອນທັນວາ 3 - ທ້າຍເລີ່ມ am 11:30 (ບໍ່ 9:30 am, ອາຫານເຊົ້າບໍ່ຮັບຜິດຊອບ)
  ເດືອນທັນວາ 6 - ອາຫານເຊົ້າ PTO ພັກຜ່ອນເວລາ 9:00 - 11:00 am
  ເດືອນທັນວາ 8,9,10 - ຂັບລົດກະປ໋ອງອາຫານການບໍລິຈາກທີ່ຍອມຮັບ
  ເດືອນທັນວາ 9 - ກອງປະຊຸມຂອງພໍ່ແມ່ PTO ອາສາສະຫມັກ 7:00 pm
  ເດືອນທັນວາ 12 - PTO ໃນຕອນກາງຄືນຮູບເງົາຂອງຄອບຄົວ, "Monsters ວິທະຍາໄລ" ຟຣີ, 6:30 pm
  ເດືອນທັນວາ 17 - ແຖບແລະສະພາແຫ່ງ Orchestra Concert 10:00 am
  19 ເດືອນທັນວາ - ສະພາແຫ່ງນັກສຶກສາ "ຈົ່ງນັບຖືແລະປະເພດ" 2:30 pm
  22 ເດືອນທັນວາ - ມັງກອນ 2 - ທາງໂຮງຮຽນບໍ່ມີ: ພັກຜ່ອນລະດູຫນາວ
  ມັງກອນ 13 - ກອງປະຊຸມອາສາສະຫມັກຂອງພໍ່ແມ່ PTO 7:00 pm
  ມັງກອນ 14 - ທ້າຍເລີ່ມ am 11:30 (ບໍ່ 9:30 am, ອາຫານເຊົ້າບໍ່ຮັບຜິດຊອບ)
  ມັງກອນ 16 - ສະພາແຫ່ງນັກຮຽນ, Martin Luther King, Jr. , 10:00 am
   
  11월 27일 & 28 - NO SCHOOL : 추수 감사절 휴일
  12월 3일 - 늦은 오전 11시 반 시작 (하지 오전 9시 반을, NO 아침 식사 제공 없음)
  12월 6일 - PTO 휴일 아침 식사 9시부터 오전 11시까지
  12월 8,9,10 - 통조림 식품 드라이브 기부 받아 들여지는
  12월 9일 - PTO 학부모 자원 봉사 모임 오후 7시
  12월 12일 - PTO 가족 영화의 밤, "괴물 대학"무료, 오후 6시 반
  12월 17일 - 밴드 및 오케스트라 콘서트 조립 오전 10시
  12월 19일 - 학생 총회 오후 2시 반 "존경과 친절"
  12월 22일부터 1월 2일까지 - NO SCHOOL : 겨울 방학
  1월 13일 - PTO 학부모 자원 봉사 모임 오후 7시
  1월 14일 - 늦은 오전 11시 반 시작 (하지 오전 9시 반을, NO 아침 식사 제공 없음)
  1월 16일 - 학생 총회, 마틴 루터 킹 주니어 오전 10
  Comments (-1)

School News

District News

District Featured Video

 
District Teacher Recognized

 
 

Featured Video

For School Related Questions call: (253) 373-7494