Kent School District
Non-Discrimination Policy

Kent School District does not discriminate in programs, activities, admissions, access, treatment, or employment on the basis of sex, race, creed, religion, color, national origin, age, veteran or military status, sexual orientation, gender expression or identity, disability, or the use of a trained dog guide or service animal by a person with a disability, and provides equal access to the Boy Scouts and other designated youth groups.

Title IX and State Law Compliance Coordinator
Chief Accountability Officer
253-373-7134
 
Section 504/ADA Coordinator
Executive Director, Student and Family Support Services
253-373-7010
Kent School District will also take steps to assure that national origin persons who lack English language skills can participate in all education programs, services and activities. For information regarding translation services or bilingual education, contact the Director of Multilingual Education at 253-373-7269.Kent School District обеспечивает равные возможности в вопросах трудоустройства и доступа к программам и не допускает дискриминацию на основании расовой, национальной / языковой принадлежности, цвета кожи, вероисповедания / религии, сексуальной ориентации, включая половую самоидентификацию, инвалидности или использования служебного животного лицом с инвалидностью, возраста, семейного положения, статуса почетного ветерана запаса или военнослужащего и статуса носителя ВИЧ / Гепатита C. Указанный ниже сотрудник назначен для рассмотрения вопросов и жалоб по фактам предполагаемой дискриминации:
 
Инспектор по программе Title IX
Chief Accountability Officer
253-373-7134
 
 
Инспектор по программе Section 504/ADA
Executive Director, Student and Family Support Services
253-373-7010
Kent School District также обязан предпринять соответствующие шаги для обеспечения представителей различных национальностей, не владеющих английским языком, возможностями использования всех образовательных услуг, а также участия в программах и мероприятиях. Чтобы получить информацию об услугах перевода и обучения на двух языках, свяжитесь с Rona Popp, Assistant Director of Student Support Services по тел. 253-373-7269.Kent School District waxay bixisaa fursad barnaamijyo iyo shaqaalayn loo-siman yahay oo cidna kuma tagoorto arrin ku salaysan jinsiyad, midab, asal/af, caqiido/diin, sinji, nooc galmo ay ku jirto aqoonsiga sinjiga, naafonimo, ama isticmaalka adeega xayawaan qof naafo ah, da', xaalad guur, sharaf uga tegis ciidanka xoogga iyo qabitaanka HIV/Cagaarshawga C. Qofkan shaqaalaha ah waxa loo igmaday inuu maareeyo su'aalaha iyo cabashooyinka takoorka la soo sheego:
 
Sarkaalka Title IX
Chief Accountability Officer
253-373-7134
 
 
Sarkaalka Section 504/ADA
Executive Director, Student and Family Support Services
253-373-7010
Kent School District waxa kale oo ay qaadi doontaa tallaabooyin ay ku hubiso in dadka asal ahaan aan aqoon xirfadaha fka Ingiriisida inay ka qaybgalaan dhammaan brnaamijyada waxbarashada, adeegyada iyo hawlaha. Wixii macluumaad ah ee la xidhiidha adeegyada tarjumadda ama waxbarashada labada af, kala xidhiidh Rona Popp, Assistant Director of Student Support Services ee 253-373-7269.Kent School District ofrece igualdad de oportunidades en los programas y empleo y no discrimina según la raza, color, origen nacional o idioma, credo o religión, sexo, orientación sexual: incluida la identidad de género, discapacidad, ni por emplear un animal guía tratándose de una persona con discapacidad, edad, estado civil, veteranos dados de baja honrosamente ni por su situación militar o condición de VIH o Hepatitis C. El siguiente empleado ha sido designado para responder preguntas y quejas por presunta discriminación:
 
Funcionario del Título IX
Chief Accountability Officer
253-373-7134
 
 
 
Sección 504/Funcionario de ADA (Ley para estadounidenses con discapacidades)
Executive Director, Student and Family Support Services
253-373-7010
 
Kent School District también tomará medidas para garantizar que las personas de origen nacional que no hablan inglés puedan participar en todos los programas, actividades y servicios educativos. Para información relacionada con los servicios de traducción o educación bilingüe, comuníquese con Rona Popp, Assistant Director of Student Support Services al 253-373-7269.


Kent School District cung cấp cơ hội bình đẳng trong các chương trình và hoạt động tuyển dụng của mình và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia/ngôn ngữ, giống nòi/chủng tộc, giới tính, thiên hướng tình dục-kể cả xác định giới tính, khuyết tật, hoặc việc người khuyết tật sử dụng động vật phục vụ, tuổi tác, trình trạng hôn nhân, cựu binh xuất ngũ hoặc tư cách quân nhân và tình trạng HIV/Viêm Gan C. Nhân viên sau đây đã được chỉ định làm người giải quyết các thắc mắc và khiếu nại của qu vị về hành vi bị cáo buộc là phân biệt đối xử:

Điều Phối Viên Title IX
Chief Accountability Officer
253-373-7134
 
Điều Phối Viên Section 504/ADA
Executive Director, Student and Family Support Services
253-373-7010
Kent School District cũng sẽ có các biện pháp để đảm bảo những người có nguồn gốc quốc gia nào không có các kỹ năng tiếng Anh cũng có thể tham gia mọi chương trình, dịch vụ và hoạt động giáo dục. Để biết thông tin về các dịch vụ biên dịch hoặc chương trình giáo dục song ngữ, hãy liên hệ Rona Popp, Assistant Director of Student Support Services qua số 253-373-7269.Kent School District ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ/ਭਾਸ਼ਾ, ਸੰਪਰਦਾਏ/ਧਰਮ, ਲਿੰਗ, ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ, ਅੰਗਹੀਣਤਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅੰਗਹੀਣਤਾ, ਉਮਰ, ਵਿਵਾਹਕ ਸਥਿਤੀ ਸਮੇਤ, ਮਾਣਯੋਗ ਬਰਖਾਸਤ ਅਨੁਭਵੀ ਜਾਂ ਸੈਨਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਐਚਆਈਵੀ/ਹੇਪੇਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਜੀਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਥਤ ਨਿਤਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਨ ਲਈ ਨੀਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
 
Title IX Officer
Chief Accountability Officer
253-373-7134
 
 
Section 504/ADA Officer
Executive Director, Student and Family Support Services
253-373-7010
Kent School District ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ. ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, Rona Popp, Assistant Director of Student Support Services ਨੂੰ 253-373-7269 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

Site Name: Kent School District
Site Alias: kent
Channel Name: Our District
Channel ID: 36
Section Name: Applications
Section ID: 38