Announcements

 •   
  October 31 - Student Assembly 2:45-3:15 p.m.
  November 5 - PTO Cookie Dough Order Pickup 3:00-5:30 p.m.
  November 7 - Student Assembly 10:00-10:45 a.m.
  November 10 & 11- NO SCHOOL for students
  November 13 - Picture Retake Day
  November 14 - PTO Family Movie Night FREE 6:30 p.m.
  November 18 - PTO Jamba Juice $2, 1:45 p.m.; PTO Parent Volunteer Meeting 7 p.m.
  November 27 & 28 - NO SCHOOL for Thanksgiving Holiday
  Decemeber 3 - Late Start 11:30 a.m. (not 9:30, NO breakfast served)
  December 6 - PTO Santa Breakfast 9:00 - 11:00 a.m.
  December 9 - PTO Parent Volunteer Meeting 7:00 p.m.
  December 12 - PTO Family Movie Night FREE 6:30 p.m.
   
  31 de octubre - Asamblea Estudiante 2: 45-3: 15 pm 
  05 de noviembre - PTO Cookie Dough Orden Recoger 3: 00-5: 30 pm 
  07 de noviembre - Asamblea de Estudiantes 10: 00-10: 45 am 
  10 de noviembre y 11- No hay clases para los estudiantes 
  13 de noviembre - Día de Fotos Retomar 
  14 de noviembre - GRATIS PTO Noche de Película Familiar 18:30 
  Noviembre 18 - Jugo PTO Jamba $ 2, 1:45 p.m .; Encuentro de Voluntarios del PTO Padres 7 p.m. 
  27 y 28 de noviembre - NO HAY CLASES para Acción de Gracias 
  Decemeber 3 - Late Start 11:30 horas (09:30 No, no hay desayuno servido) 
  06 de diciembre - PTO de Santa Desayuno 9:00-11 a.m. 
  09 de diciembre - Encuentro de Voluntarios del PTO Padres 19:00 
  12 de diciembre - GRATIS PTO Noche de Película Familiar 18:30
   
  31 октября - Студент Ассамблея 2: 45-3: 15 вечера 
  5 ноября - ВОМ Cookie Тесто Заказать Pickup 3: 00-5: 30 вечера 
  7 ноября - Студент Ассамблея 10: 00-10: 45 утра 
  Не 10 ноября и 11-никакая школа для студентов 
  13 ноября - фото Пересдача день 
  14 ноября - ВОМ Семья Фильм Ночь БЕСПЛАТНО 6:30 вечера 
  18 ноября - ВОМ Jamba Juice $ 2, 1:45 p.m .; ВОМ родительский Волонтер Встреча 7 вечера 
  27 & 28 ноября - НЕТ ШКОЛЫ для благодарения праздник 
  Decemeber 3 - поздний старт 11:30 утра (не 9:30, NO завтрак) 
  6 декабря - ВОМ Санта Завтрак 9:00 - 11:00 утра 
  9 декабря - ВОМ родительский Волонтер Встреча 7:00 вечера 
  12 декабря - ВОМ Семья Фильм Ночь БЕСПЛАТНО 6:30 вечера
   
  31 tháng 10 - Sinh viên hội 2: 45-3: 15 giờ tối 
  05 tháng 11 - PTO Cookie Dough tự Pickup 3: 00-5: 30 pm 
  7 tháng 11 - Sinh viên hội 10: 00-10: 45 sáng 
  10 tháng 11 & 11 NO TRƯỜNG cho sinh viên 
  13 tháng 11 - Ảnh chiếm lại ngày 
  14 tháng 11 - PTO gia đình Movie Đêm miễn phí 06:30 
  18 tháng 11 - PTO Jamba Juice $ 2, 1:45 giờ chiều .; Hội nghị tình nguyện PTO Chánh 07:00 
  27 tháng 11 & 28 - NO TRƯỜNG cho Lễ Tạ Ơn khách sạn Holiday 
  Decemeber 3 - Cuối Bắt đầu 11:30 (không 09:30, NO bữa ăn sáng phục vụ) 
  06 tháng 12 - PTO ở Santa Breakfast 9:00-11:00 
  09 tháng 12 - Họp PTO Chánh tình nguyện 19:00 
  Ngày 12 tháng 12 - PTO gia đình Movie Đêm miễn phí 06:30
   
  10月31日 - 学生大会2:45-3:15时。 
  11月5日 - PTO饼干面团订购皮卡3:00-5:30 PM 
  11月7日 - 学生大会10:00-10:45上午 
  11月10日 - 11 - 没有学校为学生 
  11月13日 - 图片重摄日 
  11月14日 - PTO家庭电影之夜免费下午6:30 
  11月18日 - PTO然巴果汁$ 2,1:45时; PTO家长义工会议下午7点 
  11月27日及28日 - 没有学校的感恩节 
  Decemeber3 - 起步较晚上午11:30(未9:30,无早餐) 
  12月6日 - PTO圣诞老人早9点 - 上午11点 
  12月9日 - PTO家长义工会议下午7:00 
  12月12日 - PTO家庭电影之夜免费下午6:30
   
  Oktubre 31 - Mag-aaral Asembleya 2: 45-3: 15 PM 
  Nobyembre 5 - PTO Cookie kuwarta Order pickup 3: 00-5: 30 ng hapon 
  Nobyembre 7 - Mag-aaral ng Asembleya 10: 00-10: 45 ng umaga 
  Nobyembre 10 & 11- HINDI SA PAARALAN para sa mga mag-aaral 
  Nobyembre 13 - Larawan Kunang muli Araw 
  Nobyembre 14 - PTO Family Movie Night LIBRENG 06:30 
  Nobyembre 18 - PTO Jamba Juice $ 2, 01:45 p.m .; PTO Magulang Volunteer Meeting 07:00 
  Nobyembre 27 at 28 - HINDI SA PAARALAN para sa Thanksgiving Holiday 
  Decemeber 3 - Late Magsimula 11:30 (hindi 09:30, Hinahain ang almusal HINDI) 
  Disyembre 6 - PTO Santa Almusal 9:00-11:00 
  Disyembre 9 - PTO Magulang Volunteer Meeting 19:00 
  Disyembre 12 - PTO Family Movie Night LIBRENG 06:30
   
  ເດືອນຕຸລາ 31 - ສະພາແຫ່ງນັກສຶກສາ 2: 45-3: 15 p.m. 
  ເດືອນພະຈິກ 5 - PTO ກີ Dough ຄໍາສັ່ງ Pickup 3: 00-5: 30 pm 
  7 ເດືອນພະຈິກ - ສະພາແຫ່ງນັກສຶກສາ 10: 00-10: 45 a.m. 
  ເດືອນພະຈິກ 10 ແລະ 11- ບໍ່ມີໂຮງຮຽນສໍາລັບນັກສຶກສາ 
  ເດືອນພະຈິກ 13 - ຮູບ Retake ວັນ 
  ເດືອນພະຈິກ 14 - ໃນຕອນກາງຄືນຮູບເງົາ PTO ຄອບຄົວອອນໄລນ໌ 6:30 pm 
  ເດືອນພະຈິກ 18 - ນ້ໍາ PTO Jamba $ 2, 1:45 p.m .; ກອງປະຊຸມອາສາສະຫມັກຂອງພໍ່ແມ່ PTO 7 p.m. 
  ເດືອນພະຈິກ 27 & 28 - ໂຮງຮຽນສໍາລັບພັກຜ່ອນ Thanksgiving ບໍ່ 
  Decemeber 3 - ທ້າຍເລີ່ມ am 11:30 (ບໍ່ 9:30, ອາຫານເຊົ້າບໍ່ຮັບຜິດຊອບ) 
  ເດືອນທັນວາ 6 - PTO ອາ Santa 9:00 - 11:00 am 
  ເດືອນທັນວາ 9 - ກອງປະຊຸມຂອງພໍ່ແມ່ PTO ອາສາສະຫມັກ 7:00 pm 
  ເດືອນທັນວາ 12 - ໃນຕອນກາງຄືນຮູບເງົາ PTO ຄອບຄົວອອນໄລນ໌ 6:30 pm
  10월 31일 - 학생 총회 2 : 45-3 : 15 오후 
  11월 5일 - PTO 쿠키 반죽 주문 픽업 3 : 00-5 : 30 오후 
  11월 7일 - 학생 총회 10 : 00-10 : 45 오전 
  학생들은 11 월 10 11-가 휴교 
  11월 13일 - 사진 재시험 일 
  11월 14일 - PTO 가족 영화의 밤 무료 오후 6시 반 
  11월 18일 - PTO 잠바 주스 2달러 1:45 시이; PTO 학부모 자원 봉사 모임 오후 7시 
  11월 27일 & 28 - 추수 감사절 휴가를위한 학교 
  Decemeber 3 - 늦은 오전 11시 반을 시작합니다 (NO 아침 식사 제공하지 9시 반) 
  12월 6일 - PTO 산타 아침 식사 9시에서 오전 11시까지 
  12월 9일 - PTO 학부모 자원 봉사 모임 오후 7시 
  12월 12일 - PTO 가족 영화의 밤 무료 오후 6시 반
  Comments (-1)

School News

District News

District Featured Video

 
Cultural Navigators

 
 

Featured Video

For School Related Questions call: (253) 373-7494